top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Fleur Rituelles (a továbbiakban: Szolgáltató) elkötelezett, hogy ügyfelei adatkezeléshez
kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa. A Szolgáltató működése során a jelen
tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végzi, melyre tekintettel fontosnak tartja,
hogy bemutassa az érintetteknek a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak
legfontosabb jellemzőit, körülményeit.
A jelen tájékoztatóban alkalmazott kifejezések a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a
továbbiakban: Info tv.) meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.
I. Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei
1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?
A személyes adatait (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, illetve nevében és
utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozók kezelik.
Az adatkezelő megnevezése: Noé Boglárka e.v. (nyilvántartási szám: 52945751, adószám:
69273137-1-41, székhely: 103. Budapest Czetz János jutca 56.)
Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:
képviseli: Noé Boglárka
E-mail cím: fleurrituelles @gmail.com
2. Milyen elveket tart fontosnak a Szolgáltató a személyes adatai kezelése során?
A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az érintettek személyhez
fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások
figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben,
továbbá az Info tv-ben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban
foglaltak érvényre juttatását.
A szolgáltatás biztosításának érdekében csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és
releváns, az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül
sor a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig és a megadott személyes
adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül
védelemben, különösen a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és
rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Az Ön által megadott személyes adatoknak
azzal megegyező tartalommal történő pontos adatkezeléséért a személyes adatoknak a
megadását követően a Szolgáltató felel.
3. Az érintettek kategóriái
A jelen adatkezelési tevékenység során érintettek az alábbiakban meghatározott
szolgáltatásokat igénybe vevő személyek.
4. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?
A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint
továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen
szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a
megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és

jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának
megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.
Jelen weboldal a Wix online értékesítési platform-szolgáltatásán keresztül fut, melyre
tekintettel egyes személyes adatok a Társaság részére automatikusa továbbításra kerülnek a
weboldal használatával. Bővebb információkért az alábbi oldalon tájékozódhat a Wix által
kezelt személyes adatok köréről: https://www.wix.com/about/privacy A Fleur Rituelles a
megrendelések kiszállítását a GLS futárszolgálata útján teljesíti, melyre
tekintettel a kiszállításra vonatkozó személyes adatok a futárszolgálat részére átadásra
kerülnek (név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám). Bővebb információkért az alábbi
oldalon tájékozódhat a GLS futárszolgálat által kezelt személyes adatok köréről: https://gls-
group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
A fenti eseteken kívül és az Ön hozzájárulása nélkül a személyes adatok nem kerülnek
továbbításra más adatkezelő részére.
Az adatkezelés jogalapjai
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
b
)
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
a
)
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d
)
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
e
)
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét
teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A
hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján került sor, a Szolgáltató a
felvett adatokat - törvény eltérő rendelkezésének hiányában -
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően
is kezelheti.

5. Milyen jogai vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
Az érintettet a GDPR rendelet szerint az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik
meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb egy
hónap:
 tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra,
hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett
személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy
címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől
a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához. 
 helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján
kezelt személyes adatokat. 
 az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra,
hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja
a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az
adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése
ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Szolgáltató a tiltakozás alapján az
adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival
összefüggésben?
I. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult
arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő szolgáltató vagy az általa megbízott
Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak
veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410
II. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével
összefüggő jogainak megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön
dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.
II. Az adatkezelés egyes esetei
1. A weboldalon történő vásárlással összefüggő tájékoztatás
Adatkezelés célja
Az érintettek adatainak kezelése a weboldalon keresztül annak érdekében szükséges, hogy az
érintett vásárlási szándéka rögzíthető és beazonosítható legyen, a megrendelés érintett részére
kézbesíthető legyen, illetve, hogy érintett tájékoztatást kaphasson megrendelése aktuális
státuszáról.
Adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadott adatokat a személyes profil fennállásáig határozatlan ideig,
vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja és a GDPR 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontja alapján.
Kezelt adatok köre
Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli: az érintettek neve, számlázási és
szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma.
A weboldalon történt regisztráció során rögzítésre kerül az érintett felhasználóneve és
jelszava.
2. Marketing célú megkeresésekkel összefüggő tájékoztató
Adatkezelés célja
A Fleur Rituelles szolgáltatásaihoz kapcsolódó információ és marketing célú megkeresések,
így marketing kampányokról történő tájékoztatás és azokban történő részvétel.
Adatkezelés időtartama
A hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési

kérelméig).
Adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja) és a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja alapján.
Kezelt adatok köre
Az érintettek e-mail címe.
III. A www.fleurrituelles.com honlap cookie-k (sütik)
használatával kapcsolatos tájékoztatója
A www.fleurrituelles.com honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal
használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag,
amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos
beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány
releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.
1. A cookie-k fajtái:
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző
egy meghatározott időpontig (vagy annak törléséig) tárolja, az ideiglenes cookie-t azonban a
böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és
lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában a weboldal számos
funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal
felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban,
vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal
teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.
Amennyiben nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője
beállításaiban. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a cookie-k letiltása esetén bizonyos
szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók.
2. A cookie-k letiltása:
Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében
elvégzett beállítások útján teheti meg.
3. A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:
Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása teremti a személyes
adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
4. Az alkalmazott cookie-k köre:
A jelen honlapon alkalmazott cookie-kat a Fleur Rituelles online értékesítési platform-
szolgáltatója, a Wix üzemelteti. A honlap használata során használt cookie-k körének
áttekintése érdekében, kérjük, hogy látogassa meg a következő weboldalt:
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
https://www.allaboutcookies.org/

GDPR: Privacy Policy
bottom of page